Megatrons"Meet our Team"

sample13

Abhishek Jha

sample13

Amit Kumar

sample13

Ankit Kumar

sample13

Anubhav Sarkar

sample13

Arunava Saha

sample13

Ashutosh Sharma

sample13

Ayush Roy Munshi

sample13

Debodyuti Sengupta

sample13

Doller Agarwal

sample13

Hrithik Gupta

sample13

Javed Akhter

sample13

Mukund Singhania

sample13

Nishan Bhowmick

sample13

Praveen Kumar

sample13

Pratik Kumar Saha

sample13

Pratik Lakhotia

sample13

Rajdeep Das

sample13

Rashi Jain

sample13

Satyam Seth

sample13

Sayantika Paul

sample13

Shashi Singh

sample13

Shilpi Kundu

sample13

Shinja Ghosh

sample13

Shivam Ghosh

sample13

Sourav Das

sample13

Soumyadipta Kumar

sample13

Animesh Paul

sample13

Aditi Paul

sample13

Akash Dawn

sample13

Akash Saha

sample13

Aratrika Kundu

sample13

Arijit Majumder

sample13

Chandrachur Samanta

sample13

Debjit Dey

sample13

Debkant Samanta

sample13

Dipayan Guha

sample13

Ishan Chattopadhyay

sample13

Kishalaya Kundu

sample13

Maria Rafique

sample13

Md Wahid Munir

sample13

Rupam Bose

sample13

Sachin Yadav

sample13

Saif Parwez

sample13

Sayan Das

sample13

Siladitta Bhowmik

sample13

Solanki Chatterjee

sample13

Soumit Mondal

sample13

Susamay Kumbhakar

sample13

Syed Nashihat

sample13

Tathagata Hazra